GOKYO

Dai-ikkyo (skupina 1)

   DEASHI BARAI                HIZA GURUMA        SASAE TSURI KOMI ASHI      UKI GOSHI                                                                                  OSOTO GARI                      O GOSHI                          OUCHI GARI                     SEOI NAGE                                                                       

Dai-nikyo (skupina 2)

   KOSOTO GARI        KOUCHI GARI     KOSHI GURUMA   TSURIKOMI GOSHI                                                              OKURI ASHI BARAI      TAI OTOSHI         HARAI GOSHI            UCHI MATA                                                                             

Sankyo (skupina 3)

 KOSOTO GARKE      TSURI GOSHI          YOKO OTOSHI     ASHI GURUMA                                                                        HANE GOSHI    HARAI TSURIKOMI ASHI  TOMOE NAGE    KATA GURUMA                                                                    

 

Yonkyo (skupina)

SUMI GAESHI     TANI OTOSHI      HANE MAKIKOMI       SUKUI NAGE                                                                    UTSURI GOSHI        O GURUMA     SOTO MAKIKOMI    UKI OTOSHI                                                            

                         

Gokyo (skupina 5)

OSOTO GURUMA     UKI WAZA     YOKO WAKARE      YOKO GURUMA                                        

 USHIRO GOSHI     URA NAGE     SUMI OTOSHI         YOKO GAKE                                                    

 

Habukareta Waza (tehnike 1895 gokyo)

Obi Otoshi                                                                   Daki Wakare                            

Seoi Otoshi                                                                 Hikikomi Gaeshi                    

Yama Arashi                                                           Tawara Gaeshi                        

Osoto Otoshi                                                            Uchi Makikomi                   

 

Shinmeisho No Waza (novo sprejete tehnike)

Morote Gari                                                               Kuchiki Taoshi                        

Kibisu Gaeshi                                                            Uchi Mata Sukashi                   

Daki Age                                                                    Tsubame Gaeshi                     

Kouchi Gaeshi                                                          Ouchi Gaeshi              

Osoto Gaeshi                                                           Harai Goshi Gaeshi                 

Uchi Mata Gaeshi                                                 Hane Goshi Gaeshi               

Kani Basami                                                           Osoto Makikomi                        

Kawazu Gake                                                        Harai Makikomi                          

Uchi Mata Makikomi                                        Sode Tsurikomi Goshi               

Ippon Seoinage